Masz pytania?
Zadzwoń 739 093 246

Statut

Postanowienie ogólne

§1

 1. Statut Klubu Malucha ‘’MATEUSZEK’’ w Sulejówku opracowano na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Klub Malucha ‘’MATEUSZEK’’ w Sulejówku jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, dalej zwaną jako „Klub Malucha”.
 3. Wpisu do rejestru klubów malucha prowadzonych przez Burmistrza Miasta Sulejówek.
 4. Regulaminu organizacyjnego
 5. Nazwa placówki: Klub Malucha "MATEUSZEK".
 6. Siedziba mieści sie w Sulejówku przy ulicy Ogińskiego 22.
 7. Osobmi prowadzącymi Klub Malucha są Tomasz Zwolski zwanym dalej Właścicielem i Justyna Kamińska zwana dalej Współwłaścicielem.

 

Organizacja klubu dziecięcego

§2

 1. Klub Malucha funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. Od 1 stycznia do 31 grudnia
 2. Placówka pracuje w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy klubu malucha może być wydłużony za dodatkową odpłatnością.
 4. Placówka jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy
 5. Przewiduje się dodatkowo płatne posiłki: śniadanie, obiad (dzielony: zupa; II danie) i podwieczorek.
 6. Klub Malucha przyjmuje dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, a w szczególnych sytuacjach uzasadnionych dzieci w wieku do lat 4.
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa plan dnia opracowany przez Organ prowadzący Klub Malucha w porozumieniu z nauczycielami/opiekunami.
 8. Plan dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Klubie Malucha.
 9. Opieka, wychowanie i dydaktyka w Klubie Malucha są płatne.
 10. Ilość miejsc w klubie malucha wynosi 15.
 11. Klub dziecięcy może zapewnić swoim wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania jeżeli zajdzie taka potrzeba lub na życzenie większości rodziców.

 

W ramach opłaty – czesnego Klub Malucha zapewnia:

§3

 1. Całodzienną opiekę w ilości 10 godz.
 2. Zabawy ruchowe i muzyczne (rytmika, taniec, gimnastyka, śpiewanie i nauka wierszyków)
 3. Zabawy plastyczne i manualne (malowanie, rysowanie, tworzenie wg pomysłu dzieci)
 4. Zabawy wychowawcze i edukacyjne (pożegnanie z pieluchą, jedzenie łyżeczką, picie z ku-beczka, dbanie o higienę i czystość)
 5. Wychodzenie na ogród( w zależności od pogody) dbanie o porządek
 6. Pomoce dydaktyczne, plastyczne, techniczne

§4

Podstawą zapisania dziecka do Klubu Malucha jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha" i złożenie jej w podanym terminie, wpłata wpisowego na podane konto i zawarcie Umowy przyjęcia dziecka do Klubu Malucha. Nie wykonanie, któryś z wyżej wymienionych warunków w podanych terminach skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

§5

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania zachowaniu następujących zasad:
1. pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,
2. rodzeństwo dzieci uczęszczających.

 1. Nabór do klubu malucha odbywa się przez cały rok.
 2. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za czas choroby bądź urlopowania dziecka.
 3. Czesne oraz opłata za wyżywienie pobierane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Odpłatność za klub Malucha

§6

 1. Koszty działalności Klubu Malucha pokrywane są z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Malucha;
 2. wpisowego wpłacanego jednorazowo w momencie zapisu dziecka do Klubu Malucha nie podlegającego zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z uczęszczania do Klubu Malucha z przyczyn leżących po stronie rodziców.
 3. Koszty wyżywienia(catering) płatne są dodatkowo.
 4. W razie planowej nieobecności dziecka w Klubie Malucha Rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna do godz.8.00 dnia nieobecności. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w Klubie Malucha rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (o ile dziecko korzysta z wyżywienia zapewnianego przez Klub Malucha).

 

Cele i zadania Klubu Malucha

§ 7

Klub wspomaga proces rozwoju i edukacji dzieci objętych opieką. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 1. Klub realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Klub realizuje następujące zadania:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania sowich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności Klubu Dziecięcego. Ponadto Klub współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i opiece dzieci.

 

Pracownicy Klubu Malucha

§ 8

 1. Do obowiązków opiekunów należy:
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci w czasie zajęć organizowanych;
  • dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
  • dbanie o ich higienę i czystość;
  • tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt należący do Klubu;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka;
  • organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
  • aktywny udział w życiu Klubu;
  • przestrzeganie dyscypliny pracy;
  • kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  • przestrzeganie przepisów obowiązujących w Klubie a w szczególności dotyczących odbierania dzieci z Klubu, postępowania w nagłych wypadkach.

§ 9

 1. Opiekun zobowiązany jest:
  • do ciągłej obecności przy dzieciach. Opiekun może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu opiekunowi i osobie do pomocy;
  • `
  • o kontrolowania właściwej postawy dzieci w czasie zajęć i korygowania zauważonych błędów;
  • dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
  • udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
  • opiekun jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Dyrektora i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

Wychowankowie Klubu Dziecięcego

§ 10

 1. Dzieci mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego;
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej, oraz ochrony poszanowania ich godności osobistej;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznym.
 2. Wszyscy wychowankowie Klubu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest płatne przez rodziców jednorazowo na początku roku szkolnego.

 

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w Klubie

§ 11

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do Klubu obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać opiekunowi.
 2. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/prawnych opiekunów przed furtką, wejściem do Klubu, szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji Klubu.
 3. Do klubu przyprowadza się dzieci zdrowe, nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
 4. W Klubie nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 5. Klubie nie wolno podawać żadnych lekarstw. Podawanie leków dzieciom przewlekle chorym wykonywane jest przez opiekunów wyłącznie za pisemną zgodą rodzica, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim określającym nazwę, dawkę podawanego leku oraz konieczność podania leku o określonej godzinie.
 6. Opiekun grupy ma obowiązek poinformowania rodziców/prawnego opiekuna o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
 7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

 

Zasady odbierania dzieci z Klubu Malucha

§ 12

 1. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez oboje rodziców/opiekunów prawnego.
 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać.
 3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Opiekun może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 5. Rodzice odbierają dzieci w godzinach funkcjonowania placówki.
 6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane, opiekun zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami i powiadomić o zaistniałym fakcie. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem 30 minut – od godziny zamknięcia placówki. Po upływie tego czasu opiekun powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 7. W sytuacji dotyczącej nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców należy okazać aktualne orzeczenie sądowe dotyczące tej sprawy.

 

Współpraca z rodzicami

§ 13

 1. Rodzice mają prawo do:
  • wyrażania i przekazywania dyrektorowi bądź opiekunom opinii na temat pracy placówki;
  • uzyskiwaniu rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  • udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Klubie.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  • podpisać umowę o świadczenie usług;
  • regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Klubie;
  • odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania Klubu;
  • znać i przestrzegać postanowienia statutowe;
  • przyprowadzać do Klubu dzieci zdrowe;
  • zgłaszać opiekunowi niedyspozycje (fizyczne/psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, lęki, obawy, emocje, itp.);
  • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Klub;
  • bezzwłocznie zgłaszać opiekunowi w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
  • informować telefonicznie lub osobiście dyrektora/opiekuna Klubu o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
  • kontrolować co dziecko zabiera do Klubu celem uniknięcia wypadku (i co wynosi).
 3. Rodzice i opiekunowie współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i opieki według zasad ujętych w Klubie.

 

Postanowienia Końcowe

§ 14

 1. Klub prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Klubu określają odrębne przepisy.
 3. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz Klubu z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun – opiekun/Dyrektor.